VABILO NA REDNO IN VOLILNO SKUPŠČINO ŠPORTNE ZVEZE VRHNIKA

Na osnovi 13. člena Statuta Športne zveze Vrhnika sklicujem REDNO IN VOLILNO
 
SKUPŠČINO ŠPORTNE ZVEZE VRHNIKA
v torek, 18. aprila 2023, ob 18.00 uri, v Gostišču Turšič,
 
(Voljčeva cesta 3, Vrhnika).
 
Predlog dnevnega reda:
1. Izvolitev organov za vodenje skupščine
> delovni predsednik, verifikacijska komisija, zapisnikar, overitelja zapisnika
2. Poročilo verifikacijske komisije
3. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika redne skupščine iz 4. 5. 2022
4. Razrešnica dosedanjim organom ŠZV
5. Volitve organov ŠZV za mandatno obdobje 2023 – 2027
6. Obravnava in sprejem poročil za leto 2022
> Poročilo o delu, Finančno poročilo, Poročilo Nadzornega odbora
7. Obravnava in sprejem osnutka Programa dela za leto 2023
8. Obravnava in sprejem osnutka Finančnega načrta za leto 2023
9. Določitev višine članarine za leto 2023
10. Sprejem nove članice (Judo klub Vrhnika, Kolesarsko društvo Jan sport)
11. Odpis zastaranih terjatev
12. Razno
OPOZORILO! Na podlagi 1. odstavka 14. člena Statuta Športne zveze Vrhnika:
»Seja je sklepčna, če je na njej ob predvidenem času prisotnih več kot polovica članov, sicer se začetek odloži
za 30 minut. Po tem času skupščina veljavno sklepa, če je na seji navzočih najmanj ¼ članov.«
 
Športna zveza Vrhnika
mag. Gvido Mravljak, l. r.
predsednik