Javna obravnava novega Pravilnika o sofinanciranju Letnega programa športa v Občini Vrhnika

Na podlagi dogovora z županom Občine Vrhnika g. Stojanom Jakinom je Športna zveza Vrhnika pripravila osnutek Pravilnika o sofinanciranju Letnega programa športa v Občini Vrhnika. Osnutek je usklajen z Resolucijo o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023, ki jo je sprejel Državni zbor 2. aprila 2014 ter z Izvedbenim načrtom navedene resolucije, ki ga je sprejela Vlada RS 26. avgusta 2014.

Izvršni odbor Športne zveze Vrhnika je na 18. redni seji dne 7. oktobra 2014 ocenil, da je pripravljeno gradivo primerno za javno obravnavo. Z županom smo se namreč dogovorili, da bomo pripravili javno obravnavo ne samo za naše člane, temveč tudi za vse ostale zainteresirane izvajalce športnih programov. Gradivo smo posredovali najširšemu krogu zainteresiranih za to področje deset dni pred obravnavo, tako da so imeli prejemniki dva vikenda časa za pregled gradiva. Zaprosili smo jih, da zaradi lažje izvedbe obravnave do nedelje zvečer, to je do večera pred dnevom obravnave, posredujejo pisna vprašanja. Odziv je bil nad pričakovanji, saj so vprašanja in predloge posredovali predstavniki Občine Vrhnika, Strelskega društva Vrhnika, Lokostrelskega kluba DLL-Potens, Športnega društva Agonija in Športnega društva rokometna šola Vrhnika.

 


Na dan obravnave smo se pripravljalci gradiva spraševali, kakšna bo udeležba na dogodku, saj se ob vedno večji splošni apatiji  nikoli ne ve, kakšen bo odziv javnosti do posamezne zadeve. Še enkrat več se je pokazalo, da tako strokovni, kot tudi organizacijski delavci v športu še kako dobro vedo, kakšen pomen ima predlagan dokument za šport na Vrhniki in da obstoja interes po oblikovanju čimširšega konsenza o tem dokumentu. Javne obravnave se je udeležilo kar 28 predstavnikov iz 20 športnih društev in Športne zveze Vrhnika ter podžupan Janko Skodlar in vodja oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo mag. Matej Černetič z Občine Vrhnika in direktor Zavoda Ivana Cankarja Vrhnika Boštjan Koprivec. Take udeležbe tisti, ki na Vrhniki delujemo v športu že več desetletij, ne pomnimo.

Pripravljalci smo pojasnili, da pristojnosti občinske športne zveze opredeljuje že omenjeni Izvedbeni načrt NPŠ; da kriterija, zapisanega v veljavnem pravilniku, da se sofinancirajo samo občani Vrhnike, v dosedanjih letih komisija nikoli ni upoštevala in je vrednotila vse udeležence programov, ne glede na stalno prebivališče. Predlog, da mora biti vključenih najmanj 70% udeležencev s stalnim prebivališčem v Občini Vrhnika pomeni za društva manj »stresno« situacijo. Povedali smo še, da IN NPŠ Olimpijskemu komiteju Slovenije nalaga pripravo strokovnih podlag, med drugim tudi velikosti vadbenih skupin v tekmovalnem športu, zato se nam sprememba vadbenih skupin  v tem trenutku ne zdi smiselna. O ustreznosti faktorjev za vrednotenje športnih objektov pripravljalci ne moremo soditi, saj nimamo nikakršne podlage za določanje teh faktorjev, iz gradiva pa je tudi razvidno, da je faktorje predlagal Zavod Ivana Cankarja Vrhnika.

Razpravo smo zaključili z dogovorom, da se predlogov, ki niso usklajeni z zakonodajo, ne upošteva, da pa Športna zveza Vrhnika: prouči ustreznost sprememb glede vrednotenja prireditev; prouči ustreznost sprememb glede sofinanciranja tekmovanj; nacionalne panožne športne zveze zaprosi, da za starostne kategorije, vključene v uradni tekmovalni sistem, posredujejo velikosti vadbenih skupin za izvajanje vadbe (treningov) in podatek, kakšno je primerno razmerje uporabe med odprtimi in zaprtimi športnimi objekti za nekatere športne panoge; poda pobudo Občini Vrhnika, da zagotovi strokovnjaka - cenilca, ki bi ogledal objekte ter strokovno določil faktorje posameznih objektov, ki jih za izvajanje vadbe uporabljajo izvajalci letnega programa športa ter da pridobljene podatke in predloge iz razprave, ki so usklajeni z zakonodajo, vključi v osnutek pravilnika in ponovno pripravi javno obravnavo.

Javna obravnava, ki je trajala 4 ure, je pokazala, da je takih srečanj čisto premalo, problematike, ki bi jo bilo potrebno rešiti, pa čisto preveč.

 

Takoj po obravnavi smo pristopili k izvedbi dogovorjenih nalog. Na e-naslove dvajsetih nacionalnih panožnih športnih zvez smo posredovali prošnjo, da nam za starostne kategorije, vključene v uradni tekmovalni sistem, posredujejo velikosti vadbenih skupin za izvajanje vadbe, nekatere med njimi pa smo zaprosili še za podatek o tem, kakšno je primerno razmerje uporabe med odprtimi in zaprtimi športnimi objekti.

Na zgoraj navedeno pobudo, posredovano Občini Vrhnika, smo prejeli odgovor, da se s pobudo ne strinjajo ter da menijo, da je to zadeva, ki se jo je treba bolj dogovoriti kot pa »izračunati«, ter da za to delo ni niti kadra, niti sredstev, niti časa in predlog, da naj vsak, ki se mu faktorji za objekte ne zdijo ustrezni, predlaga drugačne in pove zakaj. 

Z obema informacijama smo z e-pošto seznanili udeležence javne obravnave in tudi ostale zainteresirane. S strani šestih uporabnikov objektov smo prejeli predloge za spremembo faktorjev objektov in površin. Na podlagi tega se v času pisanja prispevka v delovni skupini pogovarjamo o tem, kakšno možnost imamo za čimbolj pravično ureditev sofinanciranja športnih objektov - brez cenilca in brez strokovne ocene.

Lažje delo bomo imeli na podlagi informacij, ki jih prejemamo s strani nacionalnih panožnih športnih zvez. Zaenkrat se jih je odzvalo devet od dvajsetih. Več jih velikosti skupin nima določenih, obljubljajo pa, da bodo zadevo obravnavali njihovi strokovni sveti.  Predlog, ki smo ga že na javni obravnavi podali člani delovne skupine, pa ni bil sprejet, bomo predlagali Občinskemu svetu. Namreč to, da preglednica z velikostmi vadbenih skupin ostane taka, kot je, in da se bo pravilnik v tem delu spremenil predvidoma naslednje leto, ko bo Olimpijski komite Slovenije pripravil ustrezne strokovne podlage. Potrebo po spremembi še kakšnega določila iz predlaganega pravilnika bo verjetno povzročil tudi nov Zakon o športu. V Športni zvezi Vrhnika menimo, da smo opravili obsežno delo in  da pa je pravilnik »živa« zadeva, ki mora slediti spremembam. Tega, ali bo pravilnik sprejet že letos, v času pisanja še ne vemo.

Menimo tudi, da bi morala občina ali pa javni zavod vsaj enkrat letno pripraviti »okroglo mizo« za  področje športa. S problemi, ki tarejo posamezna društva, bi se morali seznaniti in jih sproti reševati ter tako omogočati nadaljnji razvoj. Prav tako bi morali civilno športno sfero vključiti v pripravo dokumentov, ki zadevajo področje športa, jo seznanjati z delom javnega sektorja na področju športa...

 

 

                                                                                                          Športna zveza Vrhnika

 

 

Foto: Darja Rožmanec