ZAPISNIK 26. REDNEGA SESTANKA IO ŠZV

Na  pobudo predsednika ŠZV je bil sklican šestindvajseti redni sestanek IO ŠZV in organov ŠZV NO, dne 15.11 2018, ob 20.30, v sejni sobi ZIC, Tržaška cesta 9.

Prisotni so bili: Člani IO: ga. Biljana Nagode, g. Andrej Smrekar,  g. Gvido Mravljak, g. Gorazd Petrovčič in g. Jan Zaletel.

Član NO: odsotni

Opravičeno odsotni: g. Matic Vidic g. Iztok Zajc.

Dnevni red:

1. Sklepčnost in potrditev dnevnega reda
2. Sprejem zapisnika petindvajsetega rednega sestanka IO ŠZV in pregled sklepov in njihove realizacije
3. Določitev datuma volilne skupščine
4. Povečanje cene storitve za računovodski servis
5. Sprejem besedila poziva za prijave za Športnika leta 2018 in določitev datuma izvedbe prireditve
6. Aktualne zadeve, aktivnosti do konca leta, Zevsov dan športa
7. Razno

Ad 1) Predsedujoči ugotovi, da je seja IO sklepčna, saj je bilo prisotni 5 članov IO ŠZV, opravičili so se vabljeni člani IO ŠZV g. Iztok Zajc, g. Matic Vidic.

Ad2) Zapisnik petindvajsetega rednega sestanka IO ŠZV je bil sprejet brez pripomb, pa tudi vsi sklepi s prejšnjega sestanka IO ŠZV so bili realizirani.

Ad3) Po poizvedbi prostih terminov v Gostišču Bajc in v razpravi izoblikovanem stališču, da je najbolj primeren dan četrtek, je bil za volilno skupščino ŠZV določen četrtek 6.12.2018. ŠZV obvesti o datumu volilne skupščine članice z dopisom in pozove, da na priloženem obrazcu evidentirajo kandidate ter jih posredujejo na ŠZV do 3.12.2018.

 

Sklep: IO ŠZV je za dan volilne skupščine določil četrtek 6.12.2018, ob 18.00 uri, v Gostišču Bajc.

Sklep: ŠZV z dopisom pozove članice, da izpolnijo obrazce za kandidiranje v organe ŠZV ter jih skupaj z izjavo kandidata, da soglaša s kandidaturo posreduje na ŠZV do 3.12.2018.

Ad4) Računovodski servis Razvid jepodal predlog za povečanje letnega plačila računovodskih storitev za 25% z obrazložitvijo, da je sedanja cena v veljavi že štiri leta in ne pokrije več vseh stroškov računovodenja. Predlog je, da se iz sedanjih 292.00 EUR poveča na 350,00 EUR.  

Sklep: IO ŠZV je potrdil predlagano povišanje.

Ad5) Predsednik je člane IOspomnil, da jepotrebno pričeti z opravili za podelitev priznanj in izbor Športnika 2018. V razpravi je prevladalo mnenje, da glede na predvidene volitve organov ŠZV, se imenovanje komisije za izbor športnika za leto 2018 prepusti novoizvoljenemu IO. Ker, pa zaradi rokov ne moremo čakati s pozivom in njegovo objavo v Našem časopisu, je sedanji IO sprejel besedilo poziva in se ga posreduje uredništvu Našega časopisa za objavo.

Sklep: IO ŠZV je potrdil predlagano besedilo poziva za oddajo vlog za podelitev priznanj Športnika Vrhnike za leto 2018 in zadolžil predsednika, da ga posreduje uredništvu Našega časopisa, da ga objavi še v novembrski številki. Enako se skupaj z obrazci objavi tudi na spletni strani ŠZV.

Ad6) Najprej je predsednik predlagal, da se tudi letos izvede Zevsov dan športa v okviru Miklavževega sejma na Sodnijskem trgu na Vrhniki v petek, dne 30.11. 2018. Preveril je na ZIC in je možno dobiti dve stojnici na uporabo. Na stojnicah bi članice ŠZV lahko delile promocijsko gradivo, za otroke, pa bi nabavili bombone, druge sladkarije in sokove. Ostalo je še nekaj majic odraslih številk z Mini olimpijade, ki bi jih prav tako lahko delili.

Kot drugo je predsednik obvestil člane IO, da je bil v kontaktu z Natašo Pirc Musar, da bi organizirali predavanje na temo Varovanje osebnih podatkov in da je do konca leta polno zasedena in na razpolago šele januarja prihodnje leto. Kot drugo opcijo, pa bi lahko izvedli predavanje na temo pomena zdrave prehrane v športu in ukvarjanje s športom kot zdrav življenjski slog življenja. Predavanje bi zaradi roka za oddajo zahtevka za sofinanciranje delovanja ŠZV morali izvesti še meseca novembra. Predaval bi g. Gašper Pintar, univ. dipl. kineziolog.

Sklep IO je soglasno potrdil predloge s predlaganimi aktivnostmi do konca tega leta.

Ad6) V točki razno je predsednik predstavil načrt porabe sredstev do konca novembra, ko je potrebno oddati zahtevek na ZIC. Poleg zgoraj sprejetih aktivnosti, bi kot prejšnja leta nabavili simbolična novoletna darila za deležnike in dali tiskat koledarje.

Potem je podal oceno izvedbe letošnje Mini olimpijade in se zahvalil vsem prisotnim, ki so sodelovali pri tem projektu. Iz letošnje izkušnje bo potrebno zagotoviti lastnega fotografa in napisati članek v medije, da bo dogodek ustrezno tudi medijsko pokrit. V zvezi s tem je g. zaletel predlagal, da v kolikor imamo denarna sredstva, da se za izvedbo naslednje leto nabavi trenerke na OKS, da bodo vsi člani IO na prireditvi enotno oblečeni in to v trenerkah olimpijske reprezentance, kar bo dalo dogodku še večjo pristnost olimpijade.

V razpravi so bila izražena mnenja o organizaciji prireditve Športnika Vrhnike za leto 2018. Ker so v drugi polovici februarja šolske počitnice, bi bila prireditev v mesecu marcu, natančneje . To je potrebno preveriti na ZIC. Predlogi so bili tudi v smeri ponovitve športnika v dvorano O.Š. Antona Martina Slomška, spet potrebno preveriti termin s tekmami futsal kluba Silico. Ker je do takrat še nekaj časa, bo o tem IO odločal po volitvah.

Sklep IO se je seznanil z oceno Mini olimpijade in soglasno potrdil predloge porabe sredstev podane v točki razno.

Seja je bila zaključena ob 22.30.

 

ZAPISAL:       

Gvido Mravljak