ZAPISNIK 1. KONSTITUTIVNE REDNE SEJE IO ŠZV

Na pobudo predsednika ŠZV je bil sklicana prva konstitutivna redna seja IO ŠZV in organov ŠZV NO in disciplinskega razsodišča ŠZV, dne 17.12 2018, ob 19.00 uri, v Gostišču Bajc.
Prisotni so bili:
Člani IO: ga. Biljana Nagode, g. Aljoša Seljak, g. Gvido Mravljak, g. Gorazd Petrovčič in g. Gašper Stržinar.
Član NO: Sebastjan Zalar, Marjan Sigulin in Rok Mušič odsotni
Opravičeno odsotni: g. Matic Vidic g. Iztok Zajc.
Disciplinsko razsodišče: g. Miha Bogataj
Odsoten: g. Andrej Smrekar in ga. Mateja Korče.
Dnevni red:
1. Otvoritev seje in prestavitev prisotnih članov organov ŠZV
2. Sprejem zapisnika šestindvajsetega rednega sestanka in sedemindvajsete dopisne seje IO
ŠZV ter pregled sklepov in njihova realizacija
3. Osnutek programa dela za leto 2019
4. Način dela IO in razdelitev delovnih področij
5. Imenovanje komisije za izbor športnika Vrhnike za leto 2018
6. Prireditev športnik Vrhnike za leto 2018
7. Spletna stran ŠZV
8. Razno
 
Ad 1) Predsedujoči ugotovi, da je seja IO sklepčna, saj je bilo ob pričetku seje prisotnih 5 članov IO ŠZV, opravičili so se vabljeni člani IO ŠZV g. Iztok Zajc, g. Matic Vidic. Vsak od prisotnih članov organov ŠZV se je na kratko predstavil in predlagal na katerih področjih bi lahko delovali v ŠZV.
 
Ad2) Zapisnik šestindvajsetega rednega sestanka IO ŠZV in sedemindvajsete dopisne seje IO ŠZV sta bila sprejeta brez pripomb, pa tudi vsi sklepi, s prejšnjega sestanka IO ŠZV so bili realizirani.
Sklep:IO ŠZV je potrdil zapisnika šestindvajsetega rednega sestanka IO ŠZV in sedemindvajsete dopisne seje IO ŠZV.
 
Ad3) Predsednik je ustno predstavil glavne točke za program dela ŠZV v letu 2019. Podrobneje bo izdelan dokument, ki ga bo IO predlagal skupščini ŠZV v potrditev. Kot prva
aktivnost je izvedba opravil in same prireditve Športnik leta 2018. To je posebna točka današnjega dnevnega reda. V tem letu bi poskusili pripraviti brošuro s predstavitvijo vseh
članic ŠZV in to do prireditve Športnik leta 2018, ki bo v mesecu marcu. V okviru izobraževanja bi organizirali vsaj dva posveta na temo varstva osebnih podatkov kot je to že
izrazila želja večina članic na skupščini in aktualne teme za društva s področja izvajanja Zakona o športu. Odločiti bo potrebno kdaj izvesti Mini olimpijado ali spomladi ali jeseni. V razpravi smo prišli do zaključka, da je jesenski rok najbolj primeren. Druga prireditev Zevsov dan športa bi lahko morda prestavili na junij v sklop Argonavtskih dni na Vrhniki. Prav tako bi nadaljevali tradicijo sodelovanja s članicami pri organizaciji večjih prireditev. Posodobiti in izboljšati bi bilo potrebno spletno stran ŠZV. Prav tako bi odprli FB. Preko strokovnih komisij bi sodelovali na področju športne infrastrukture in izvajanja LPŠ v občini. Nadaljevali bomo sodelovanje z vsemi deležniki. Poskrbeli bi za večjo prisotnost v medijih v napovedih in poročanjih z naših prireditev. V razpravi je bilo poleg tega izpostavljeno, da bi ŠZV vpeljala aktivnosti za občane v tretjem življenjskem obdobju. Seveda bomo odprti za vse predloge, ki bodo uresničljivi.
Sklep: IO ŠZV je opravil razpravo o prednostnih nalogah v letu 2019.
 
Ad4) Pri tej točki je predsednik predlagal, da kot do sedaj vsi člani organov ŠZV pomagajo pri izvedbi programa, še posebej pri izvedbi prireditev, ki jih organizira ŠZV. Pri tem bi
organizacijske zadeve prevzel Aljoša Seljak, enako bi sodeloval pri preoblikovanju spletne strani. Določiti bo še potrebno urednika in skrbnika FB.
Sklep: pri izvajanju programa pomagajo vsi člani organov ŠZV ne glede na funkcijo. Za vodenje posameznih projektov bodo sproti zadolžene osebe.
 
Ad5) Na predlog predsednika ŠZV so bili za člane Komisije za izbor Športnika Vrhnike imenovani naslednji kandidati:
1. Matic Vidic, predsednik
2. Jan Zaletel, član
3. Vid Drašček, član 
4. Matjaž Justin, član
In zaradi izvolitve g. Cukjatija za župana pogojno, če bo v kandidaturo privolil
5. Borut Fefer, član
Sklep: IO ŠZV je za člane komisije za izbor Športnika Vrhnike za leto 2018 imenoval:
Matic Vidic, predsednik; Jan Zaletel, član; Vid Drašček, član; Matjaž Justin, član in pogojno Borut Fefer, član.
Sklep: Predsednik opravi razgovor z g. Borutom Feferjem, ali pristane na članstvo v Komisiji za izbor športnika Vrhnike 2018, če ne pristane, pa poišče koga drugega.
 
Ad6) Predsednik je povedal, da je IO v prejšnji sestavi za dan izvedbe prireditve določil 15.3.2019, v športni dvorani O.Š. Antona Martina Slomška. Za rezervo je pustil možnost
prireditve tudi v Cankarjevem domu na Vrhniki. Kot je to bilo že do sedaj v pripravah in sami izvedbi prireditve aktivno sodelujejo vsi člani organov ŠZV, pa ti po možnosti vključijo še koga iz njihovih društev. Predsednik je tudi predstavil idejo o izdaji tiskane brošure s sistematično in enotno predstavljenimi člani ŠZV. Brošuro ali katalog bi delili na sami prireditvi in ob podobnih priložnostih. Njeni pripravi je potrebno pristopiti takoj. V ta namen je predstavil osnutek obrazca, ki bi ga izpolnile članice. V nadaljevanju je potekala razprava o obsegu članka na društvo, nakladi brošure, formatu in načinu tiska. Prvi korak, pa je poziv članicam, da nam pošljejo fotografije, logotipe in besedilo z informacijami o društvu za članek. V nadaljevanju je razprava potekala v naboru idej za voditelja prireditve, nastopajočih in kateremu športu bi posvetili letošnjo prireditev. IO ŠZV se sestane čim prej po novem letu in se dogovori glede konkretnih zadolžitev. Posebnega odbora za pripravo prireditve ne bo, bi pa na predlog predsednika vodenje organizacije prevzel Aljoša Seljak.
Sklep: IO ŠZV je potrdil pripravo in izdajo brošure. Poziv in navodilo za članice skupaj z obrazcem pripravi g. Seljak. G. Bogataj izpolni obrazec s strani ŠRDRŠ, ki bo služil kot primer oziroma podlaga in se ga skupaj s pozivom k sodelovanju, posreduje drugim članicam ŠZV.
Sklep: IO ŠZV zadolži predsednika, da z ZIC uskladi in rezervira obe dvorani za dan 15.3.2019.
 
Ad7) Predsednik je člane IO spomnil, da je že bila ustanovljena komisija za izbor izvajalca prenove spletne strani ŠZV. Ideja je, da bi lahko na spletni strani ŠZV objavljali tudi klubi tako napovednike tekem kot tudi rezultate in uspehe svojih članov. V razpravi je prevladalo mnenje, da je to potrebno storiti v najkrajšem času, saj je spletna stran in odzivnost na FB ogledalo organizacije.
Sklep: IO ŠZV je potrdil predlog, da se pristopi k prenovi in posodobitvi spletne strani ŠZV.
 
Ad8) V točki razno je predsednik članom predstavil prošnjo DLL Potens za sodelovanje pri organizaciji šolskega dvoranskega prvenstva, ki jo je prejel po elektronski pošti. V razpravi so člani IO zahtevali več in bolj konkretne informacije kaj bi ŠZV konkretno podprla. Zato bo to ena od točk na eni od naslednjih sej IO ŠZV. V razpravi so člani organov ŠZV izrazili zaskrbljenost zaradi pričakovane zamude pričetka postopkov za izvedbo LPŠ.
Sklep IO je zadolžil predsednika, da na ZIC poizve kdaj bo objavljen razpis LPŠ za leto 2019 in opozori župana, da je za društva vsaka večja zamuda pri pridobitvi sredstev lahko usodna za izvajanje načrtovanega programa.
 
Seja je bila zaključena ob 22.30.
ZAPISAL:
Mag. Gvido Mravljak